Guia del voluntari

En societats com les d’Estats Units i Canadà, el voluntariat familiar és una realitat ben present des de fa molts anys. En el nostre país la família no es concep encara com un agent de voluntariat, però les potencialitats d’aquest model són paleses:

“El voluntariat, com a expressió d’un compromís amb la societat, la cultura, la natura, el barri, el país i la seva gent, en definitiva, constitueix una vivència d’uns valors a partir de la canalització de les inquietuds de les persones. Quan els adults han fet una aposta pel compromís social, els joves i els infants perceben aquest sentit de gratuïtat, de fermesa en uns principis i d’opció per la participació comunitària. Si, a més, en el marc familiar es parla d’aquesta acció i se la valora, és evident que comporta uns referents que són educatius i que marquen una opció important amb vista al creixement personal d’aquells joves.”(1)


Drets i deures del voluntari:

Drets:

– Obtenir informació sobre els objectius, el funcionament i les activitats desenvolupades per l’entitat on hi col·labora.
– Disposar del suport necessari de l’entitat per tal de dur a terme correctament la seva activitat de voluntari, i de fer-ho en bones condicions d’higiene i seguretat en el treball.
– Rebre la formació adequada per al desenvolupament de la seva tasca.
– Ser tractat amb correcció, sense cap mena de tracte discriminatori.
– Gaudir d’una assegurança que cobreixi els riscos derivats de la seva activitat com a voluntari, i també dels danys que podria causar a tercers en l’exercici d’aquestes funcions.
– Establir lliurement el seu compromís, acordant el temps i les condicions del seu servei.

Deures:
– Cooperar activament en la bona marxa de l’entitat a fi d’assolir els objectius establerts.
– Participar en les activitats de formació que l’entitat estableixi per a la correcta realització dels serveis de voluntariat.
– Realitzar les activitats previstes amb responsabilitat, bona fe i de manera altruista, rebutjant qualsevol recompensa material o econòmica del beneficiari.
– Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes tant dels beneficiaris com de l’entitat en l’exercici de la seva tasca com a voluntari.
– Notificar amb antelació la cancel·lació del servei com a voluntari.
Els voluntaris hauran de complir altres deures més específics quan duguin a terme serveis en altres centres que col·laborin amb Voluntariat en Família.

 

Qüestions generals:

Atesa la novetat del voluntariat en família, donem resposta a un seguit de preguntes que sovint es plantegen:

– A quina edat poden inscriure’s els infants?
No hi ha una edat establerta. Depèn de l’activitat de voluntariat i del grau de responsabilitat de cada infant i adolescent. Els pares són els que millor poden determinar això i adaptar el compromís dels fills a aquelles tasques que puguin assumir.

– Quin és el paper dels fills? Poden desenvolupar un servei de manera autònoma?
Els infants tenen molta importància en aquest projecte; de fet, les iniciatives que agraden més a la canalla seran probablement sempre les més concorregudes. Tanmateix, els infants no poden participar-hi mai sols. És imprescindible l’assistència d’un familiar adult que es faci responsable del menor.

– Quina periodicitat es recomana?
La periodicitat ve condicionada pel tipus de voluntariat escollit. En general són flexibles, admetent diferents nivells de participació: des d’una acció esporàdica fins a una regularitat de caire quinzenal o setmanal. En tot cas, el que cal és assumir amb responsabilitat la tasca triada, complint el compromís assumit.

– Quins i quants membres de la família hi poden participar?
El voluntariat en família no implica que tots els seus membres desenvolupin la mateixa tasca ni que tots hagin de participar en el projecte. D’altra banda, entenem la família en un sentit extens, incloent-hi pares i fills, però també avis, cosins, oncles, padrins, etc… Creiem molt beneficiós per a tothom l’establiment de noves dinàmiques que afavoreixin la relació intergeneracional i, en especial, el contacte d’avis i néts.

– Quins àmbits de voluntariat abasta l’entitat?
Voluntariat en Família no té un àmbit específic d’actuació. Promou iniciatives que permetin incorporar la família com a agent de voluntariat. Actualment abasta iniciatives en el camp de l’atenció a la gent gran i a les persones amb pocs recursos, la protecció de la natura i la col·laboració en activitats escolars extraordinàries.

– Tots els serveis de voluntariat proposats són duts a terme per l’entitat?
El nostre grup desenvolupa activitats en diversos camps de voluntariat, però alhora també col·labora amb altres entitats que treballen de fa anys en camps concrets. Amb la participació dels nostres voluntaris en aquestes entitats s’evita una dispersió d’esforços i alhora es garanteix una major qualitat del servei.

 

Línies de voluntariat proposades:

Tal com hem comentat, les línies de voluntariat no són estàtiques, sinó que poden anar canviant en funció de la seva idoneïtat com a voluntariat familiar. En un principi contemplem les següents iniciatives:

– En l’àmbit natural, el Projecte Rius.

– En el voluntariat social, la recollida i distribució d’aliments en col·laboració amb la fundació Banc dels Aliments, per a gent sense recursos; i les residències geriàtriques de Les Corts i Sant Andreu, i Amics de la Gent Gran, per als ancians…

– En l’àmbit educatiu, el suport d’adults a l’activitat escolar.

 


Projecte Rius

Què és? És una iniciativa de l’Associació Hàbitats, constituïda per antics alumnes i professors de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. S’adreça a gent interessada en la protecció del medi a fi que participin activament en la conservació i millora dels rius catalans. La seva seu és a Barcelona, al c/ Guadiana, núm 30, baixos, i la seva web: www.projecterius.org

Quin és el servei previst? Un grup de voluntaris inspecciona, com a mínim dos cops l’any, el tram de 300 m. del riu que hagi triat. Amb la formació i l’equip ofert pel Projecte Rius es prenen mesures de factors químics, físics i biòtics (temperatura, ph, observació de plantes i animals fluvials…) que permeten avaluar l’estat del riu. Les dades obtingudes es trameten via internet per realitzar informes anuals sobre la qualitat dels rius de Catalunya.

A tenir en compte: Per poder fer les inspeccions el Projecte Rius proporciona una carpeta que conté tot el material necessari per a l’examen del riu. Aquestes anàlisis es duen a terme els dos matins triats per cada grup durant el mesos escollits per a les campanyes d’inspecció de primavera i tardor del Projecte Rius.

Els grups que volen adquirir un major compromís poden adoptar el tram de riu iniciant un projecte de custòdia del territori per conservar i millorar el riu de forma més exhaustiva amb diferents actuacions.

 

Amics de la Gent Gran

Què és? Una associació fundada a Barcelona el 1987 que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones grans que es troben soles i en situació d’aïllament social i amb escassos recursos. La seva actuació se centra en donar suport afectiu a la gent gran. La seva seu de Barcelona és al c./ Grassot, núm, 3, 1r, i la seva web és www.amicsdelagentgran.org

Quin és el servei previst? Voluntariat en Família participa en les visites domiciliàries a gent gran. Normalment les visites són individuals, però amb la col·laboració de famílies es poden establir trobades intergeneracionals, que, amb la presència de pares i fills poden suposar un major benefici per als vells visitats.

A tenir en compte: A diferència de les visites individuals, les familiars no tenen una periodicitat setmanal ni estableixen una relació exclusiva amb una persona de la tercera edat. Les famílies que participen en trobades intergeneracionals contacten cada vegada amb un ancià diferent a fi d’evitar possibles dependències de l’avi i per tal de beneficiar un major nombre de persones grans.

 

Residències geriàtriques de Les Corts i Sant Andreu

Quin és el servei previst? L’actuació en cada centre dependrà lògicament de les seves necessitats, desenvolupant sobretot activitats d’acompanyament de gent gran –passeigs, converses, visites mèdiques –i d’animació cultural– projecció de pel·lícules, jocs de taula, interpretacions musicals, etc.

En aquests moments s’ha establert contactes amb les residències següents:
– Les Corts: Residència Assistida, Centre de Dia i Casal de Les Corts, carrer Montnegre, 33-35 de Barcelona
– Sant Andreu: Residència La Sagrera, carrer Berenguer de Palou, 126.


Recollida i distribució d’aliments

Què és? A fi d’ajudar la gent necessitada que viu als nostres barris es duen a terme iniciatives i campanyes per tal de millorar la seva situació. Actualment aquesta activitat és promoguda pel Col·legi Jesús, Maria i Josep.

Quin és el servei previst? La recollida d’aliments per abastir el Banc d’Aliments de la parròquia de Sant Pacià i la seva distribució a persones necessitades que tenen dificultats de mobilitat. Les primeres actuacions es realitzen els dies 12 i 19 de desembre de 2009.

 

 

Suport a activitats extraordinàries de l’escola

Què és? Activitats desenvolupades durant l’horari lectiu, a l’escola, en les quals participen adults, especialment avis i àvies dels alumnes, donant suport als mestres. Actualment aquesta activitat es realitza al Col·legi Pare Manyanet.

Quin és el servei previst? Es proposen tres línies de voluntariat:
– L’hora del conte: Explicació de contes alguna tarda al mes a infants de 5-6 anys.
– L’hort al terrat: Participació en la creació i manteniment d’un hort urbà al terrat de l’escola. Inclou l’acompanyament a mestres i infants de 8-9 anys en la visita de l’hort una tarda de cada quinzena.
– Taller de cosir: Ajudar a cosir, amb punt de basta o punt de creu, dibuixos en roba d’arpillera. El taller es du a terme algunes tardes dels mesos de març i abril.

A tenir en compte: El voluntariat implica un compromís tant en la regularitat com en el respecte a l’horari previst. Cada línia demana unes qualitats diferents:
– L’hora del conte: Persones que coneguin faules i contes tradicionals i amb dots de narrador: bona dicció, veu clara, recursos d’animació i ganes de compartir estones amb nens petits.
– L’hort al terrat: Adults amb experiència a cuidar plantes i coneixement de la vida de pagès.
– Taller de cosir: Persones amb paciència per fer i desfer nusos, i entrenades en costura senzilla.

 

(1): Institut Català del Voluntariat. El voluntariat en família. La família: un nou perfil de voluntariat, 2003, p. 26-27.